Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

Vóór de installatie voor centrale verwarming in gebruik genomen wordt, is de eigenaar verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren.

In het Regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering zijn maatregelen (onder andere over stookolieketels vanaf 2021) aangekondigd om het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te verminderen. Deze maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd.

Voorwaarden

De onderstaande regelgeving is van toepassing op elk centraal stooktoestel

  • dat voor het eerst in gebruik genomen wordt
  • waarvan de ketel of brander vervangen is
  • dat verbouwd of verplaatst werd.

De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Procedure

De keuring is een verplichting voor de eigenaar (of verhuurder). Voor de keuring moet u een beroep doen op een erkende technicus:

De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn (bv. CO-vergiftiging). Hij stelt uw stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat u kunt besparen op uw energiefactuur. Op de website van het Departement Omgeving vindt u aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen.

Na de keuring krijgt u van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of het centrale stooktoestel in gebruik genomen mag worden. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd.

In geval van verhuur bezorgt de eigenaar (verhuurder) steeds een kopie van het keuringsrapport aan de gebruiker (huurder).

Regelgeving

De regelgeving staat in artikel 7 en 10, §1 (verplichting gebruiker en eigenaar) en 12 en 15, § 1 (verplichtingen technicus) van het stooktoestellenbesluit (Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater).