Vergoeding voor schade door slechte staat van de weg of door wegenwerken

Hebt u schade geleden door de slechte staat van een weg of wegenwerken op of langs de weg? En vindt u dat de wegbeheerder aansprakelijk is?

Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen voor

 • lichamelijke schade
 • schade aan uw voertuig, fiets, ...
 • schade aan uw woning door wegenwerken.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding, moet u bewijzen kunnen voorleggen en een goed dossier samenstellen.

 • U moet de omstandigheden bewijzen die de schade veroorzaakt hebben.
 • U moet zelf de schade aantonen.
 • De schadevergoeding moet aangevraagd worden bij de juiste wegbeheerder.
  • Voor de gemeentewegen is dat de de gemeente.
  • Voor gewestwegen en autosnelwegen (die allemaal een nummer hebben zoals N2, R6, E40, ...) is dat het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
 • U doet het best een beroep op uw verzekeringsagent om een schadevergoeding te vragen. Uw verzekeringsmaatschappij zal dan een dossier samenstellen en een aanvraag doen bij de juiste wegbeheerder. Maar u kunt ook rechtstreeks bij de gemeente, het Agentschap voor Wegen en Verkeer of de aannemer een schadedossier indienen.

Procedure

Bewijsstukken

 • Neem zo snel mogelijk contact op met de politie. De politie doet vaststellingen ter plaatse en maakt een proces-verbaal (pv). Dat hebt u nodig als bewijs. De politie zal, indien nodig, ook maatregelen nemen voor de veiligheid van andere weggebruikers.
 • Kan de politie niet ter plaatse komen? Verzamel dan zelf zoveel mogelijk bewijsstukken van de omstandigheden van het ongeval en de schade.

Schadedossier samenstellen

De aanvraag tot schadevergoeding moet deze gegevens bevatten:

 • naam en adres van de schadelijder
 • datum waarop de schade veroorzaakt werd
 • zo exact mogelijke plaatsbeschrijving
 • vermoedelijke oorzaak van de schade
 • documenten die de ongevalsomstandigheden bewijzen, bijv.:
  • kopie van proces-verbaal van de politie
  • bewijs van de tussenkomst van de takeldienst
  • foto's van de plaats van ongeval
  • getuigenverklaring
  • ...
 • documenten die de geleden schade bewijzen
  • lichamelijk schade: doktersattesten, facturen van het ziekenhuis, overzicht van tussenkomst van het ziekenfonds, ...
  • kledijschade: foto's van de beschadigde kledij, aankoopbewijzen, ...
  • voertuigschade:
   • merk, type en nummerplaat van het voertuig
   • foto's van de schade
   • bestek of factuur van de herstelling
   • ...
  • schade aan de woning door wegenwerken: voorafgaande plaatsbeschrijving, foto's van de schade, ...

Schadevergoeding aanvragen

De schadevergoeding moet aangevraagd worden bij de juiste wegbeheerder. De wegbeheerder zal uw dossier dan beoordelen.

 • Is een gemeenteweg of -straat de vermoedelijke oorzaak van de schade? Stuur de aanvraag dan naar de gemeente.
 • Is een gewestweg of autosnelweg de vermoedelijke oorzaak van de schade? Stuur de aanvraag dan naar de provinciale Afdeling Wegen en Verkeer (de provincie waar de schade werd geleden).
 • Bij schade door wegenwerken, kunt u zich richten tot de wegbeheerder of de aannemer.

Behandeling van een dossier door Agentschap Wegen en Verkeer

Als het Agentschap Wegen en Verkeer de wegbeheerder is, zal de betrokken afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer een schadedossier opstarten en informatie verzamelen. Bij voertuigschade zal er een expert worden aangesteld om de schade tegensprekelijk te begroten. Die expert doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. Daarna zal, op basis van een onderzoek van de concrete feitelijke omstandigheden en de beschikbare bewijsstukken, de juridische dienst van het Agentschap Wegen en Verkeer een standpunt innemen en u hierover informeren.