Uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel, CBD-shop en privaat bureau voor telecommunicatie

Voor elke uitbating van een nachtwinkel, CBD-shop of privaat bureau voor
telecommunicatie moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een aanvraagformulier.

Voorwaarden

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

  • een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.
  • een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst van de Stad Nieuwpoort.
  • een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Dienst Omgeving. Dit onderzoek is niet van toepassing voor vestigingseenheden die over een vestigingsvergunning beschikken.
  • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een uitbatingsvergunning schriftelijk in bij de burgemeester. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar.
Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd.
De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.

De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde
vestigingseenheid van nachtwinkel, CBD-shop of privaat bureau voor telecommunicatie en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde
controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.