Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd goedgekeurd in 1997.

Het RSV bevat voor Nieuwpoort specifiek de volgende bepalingen:

  • Nieuwpoort werd niet geselecteerd als stedelijk gebied. De dichtst gelegen stedelijke gebieden zijn Veurne, Diksmuide en Oostende
  • Nieuwpoort is gelegen binnen het stedelijk netwerk “Kust”
  • Nieuwpoort is geselecteerd als specifiek economisch knooppunt in kader van het Europees regionaal beleid
  • A18 (van Jabbeke naar Duinkerke) is geselecteerd als hoofdweg
  • N355 van aansluiting 3 A18 tot N396 (Nieuwpoort) werd geselecteerd als Primaire Weg

Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, definitief vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 en bekrachtigd, wat de bindende bepalingen betreft, bij decreet van 25 februari 2011 ligt ter inzage op de dienst stedenbouw Willem de Roolaan 90, dit tijdens kantooruren.

De bundel bevat volgende onderdelen:

  • addendum bij de gecoördineerde versie (april 2004) van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
  • advies van 3 september 2010 van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed over het ontwerp van herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
  • besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
  • decreet van 25 februari 2011 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wat wijzigingen aa