Gemeentelijk RUP Swartes Fabriek

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.18. §2, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen de start- en projectnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Swartes Fabriek aan een publieke raadpleging.

Inzage

De start- en procesnota lagen ter inzage vanaf 7 maart 2022 tot en met 5 mei 2022.  Als u bij de start- en procesnota ideeën, reacties, … wil formuleren, dan diende dit te gebeuren vanaf 7 maart 2022 tot en met 5 mei 2022 door middel van een van volgende mogelijkheden: