Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort (GRS Nieuwpoort) bevat de krijtlijnen hoe in de toekomst wordt omgesprongen met de ruimte op het grondgebied van Nieuwpoort. Wie zich bekommert om de kwaliteit van onze ruimte zal de noodzaak aan planning erkennen. Een structuurplan doet belangrijke uitspraken over hoe we in de toekomst onze ruimte zullen inrichten.

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Nieuwpoort wordt in de volgende deelstructuren ingedeeld:

 • ruimtelijke agrarische structuur
 • natuurlijke structuur
 • landschappelijke structuur
 • nederzettingsstructuur
 • verkeers-vervoersstructuur
 • ruimtelijke economische structuur
 • toeristisch-recreatieve structuur

Deze gewenste structuren worden telkens verbonden aan 11 entiteiten op het grondgebied van Nieuwpoort.

GRS NIEUWPOORT: goedgekeurd door deputatie West-Vlaanderen

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort is goedgekeurd door de deputatie West-Vlaanderen. Hierbij vindt u een chronologisch overzicht van de goedkeuring van het GRS Nieuwpoort:

 • voorlopige aanvaarding GRS Nieuwpoort door gemeenteraad op 31 juli 2009;
 • openbaar onderzoek van 1 september 2009 tot 1 december 2009;
 • advies GECORO dd. 24 februari 2010 over de ingediende bezwaren;
 • definitieve aanvaarding GRS Nieuwpoort door gemeenteraad op 27 mei 2010;
 • goedkeuring GRS Nieuwpoort door deputatie West-Vlaanderen op 9 december 2010;
 • publicatie besluit deputatie in Belgisch Staatsblad op 27 december 2010.

Overeenkomstig art. 2.1.17. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening treedt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort in werking 14 dagen na publicatie van een uittreksel van het besluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.