Aankooppremie jonge gezinnen

Vraag de aankooppremie online aanVraag de vervolgpremie online aan

Het stadsbestuur van Nieuwpoort verleent een toelage aan eigenaars voor de verwerving van een bestaande of een nieuwe woning of voor de bouw van een woning. Dit voor zover voldaan wordt aan de hierna bepaalde voorwaarden en binnen de perken van het jaarlijks op het budget ingeschreven en goedgekeurde krediet.

Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder:

 • Premie-aanvrager: De meerderjarige particuliere persoon, die als (mede-)eigenaar of partnervan de eigenaar de woning betrekt of zal betrekken na de aankoop/bouw van de woning;
 • Woning: Het huis of het appartement, bestemd voor het huisvesten van één gezin, gelegen op
  het grondgebied van Nieuwpoort. De woning moet door het gezin als hoofdverblijfplaats gebruiktworden. Kamers die vallen onder het Vlaams kamerdecreet noch studio’s vallen onder de toepassing van dit reglement;
 • Studio: Een woongelegenheid die valt onder de toepassing van de Vlaamse Wooncode, die nietbeschikt over een door een vaste deur afsluitbare slaapkamer;
 • Aanvraagdatum: Datum waarop de aanvraag wordt ingediend. Deze datum wordt vermeld op het ontvangstbewijs;
 • Aankoop: Na de aankoop dient de premie-aanvrager voor 100% de volle eigendom te hebben van de woning of het perceel bouwgrond.
 • Referentiedatum: Datum van aankoopakte;
 • Permanente bewoning: Het gebruiken van een woning als hoofdverblijfplaats, in dewelke men is ingeschreven volgens het bevolkingsregister. De datum van inschrijving geldt als aanvangsdatum van de permanente bewoning;
 • Persoon ten laste: Het op de aanvraagdatum inwonend kind dat nog geen 18 jaar is of
  waarvoor op die datum kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald aan de premie
  aanvrager;
 • Opzoeking op eigendomstitel: Een document, te verkrijgen via de FOD Financiën, afdeling Registratie, dat een overzicht geeft van de onroerende goederen die de aanvrager in bezit heeft;
 • Voltooiing der werken: Datum waarop door de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening werd vastgesteld dat de werken zijn uitgevoerd en de woning instapklaar is.

Voorwaarden

Waaraan dient de aanvrager te voldoen:

 • Leeftijd
  De premie- aanvrager is een natuurlijke persoon die op datum van de aanvraag minder dan 35 jaar is. Minimum één van de aanvragers dient hieraan te voldoen. De datum van de 35ste verjaardag is bepalend. De leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de identiteitskaart;
 • Wettelijk of feitelijk samenwonenden moeten de premie samen aanvragen.
  De aanvraag wordt ingediend, ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaande is, ofwel door natuurlijke personen die gehuwd zijn, wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. Naleving van deze voorwaarde wordt nagegaan aan de hand van gegevens van de dienst bevolking/burgerlijke stand;
 • Nog geen aankooppremie ontvangen hebben
  De aanvrager en/of zijn partner hebben nog niet eerder genoten van een aankooppremie voor een andere woning op het grondgebied van Nieuwpoort.
 • De aanvrager van de premie dient de woning te betrekken binnen de 3 jaar na datum
  van de premie- aanvraag. Bij de aankoop van een perceel bouwgrond dient de woning te worden betrokken binnen de 5 jaar na datum van de aanvraag. De administratieve dienst zal dit controleren op basis van domicilie.
  • Uitzonderingen
   Enkel mogelijk indien duidelijk kan aangetoond worden dat de (renovatie)werken nog bezig zijn aan de hand van foto’s/ facturen/offertes of in geval van overmacht. De aanvraag voor een uitzondering dient schriftelijk te gebeuren en wordt beslist door het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden woning/ bouwgrond:

De aankooppremie wordt verleend voor de verwerving van een woning of een perceel bouwgrond, die aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoet:

 • Stedenbouwkundig vergunde woning.
  De woning of het perceel bouwgrond moet:
  • Stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundige toestand, uitgevoerd door de stedelijke dienst ruimtelijke ordening.
  • Het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning;
 • Enige woning.
  Op het ogenblik van de aanvraag van de aankoop- en vervolgpremie mag de
  aanvrager en/of eventuele partner geen ander onroerend goed in volle/naakte eigendom of vruchtgebruik hebben. Dit dient bewezen te worden aan de hand van:
  • Aankooppremie: Aankoopakte. Indien de aankoopakte geen inlichtingen verstrekt
   hierover, dient ook een opzoeking op eigendomstitel ingediend te worden;
  • Vervolgpremie: Opzoeking op eigendomstitel.


Dit reglement treedt in werking 5 dagen na de bekendmaking op 29/10/2021

In afwijking van hetgeen bepaald inzake de inwerkingtreding en de deadline voor het aanvragen van de premie, kunnen verwervers van een woning of grond in de periode 1 januari 2020 tot de datum van inwerkingtreding, alsnog een aanvraag indienen tot het bekomen van de premie. Deze aanvraag moet worden ingediend binnen de 6 maand na de datum van bekendmaking van dit besluit. De gestelde leeftijdsvoorwaarde wordt beoordeeld op datum van het verlijden van de akte. Alle overige bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op dergelijke aanvragen.

Procedure

Voor het verkrijgen van de aankooppremie dient een aanvraag ingediend te worden bij het
College van Burgemeester en Schepenen door middel van een formulier ter beschikking
gesteld door het stadsbestuur. Klik op de knop "Vraag de aankooppremie online aan" om rechtstreeks naar het formulier doorverwezen te worden. 

De aankooppremie kan aangevraagd worden zodra de aankoopakte verleden is en dit tot
maximum 6 maanden na deze datum.

Voor het verkrijgen van de vervolgpremie moet de premiegerechtigde een aankooppremie
hebben ontvangen en na de vordering van de jaarlijkse onroerende voorheffing door het
Vlaams Gewest een eenvoudige aanvraag richten tot het stadsbestuur, met de hieronder vermelde bewijsstukken. U kunt de aanvraag doen via het online invulformulier "Vraag de vervolgpremie online aan".

 • Aanslagbiljet onroerende voorheffing van het betreffende dienstjaar, in te dienen
  binnen de 2 maanden na ontvangstdatum;
 • Attest van het kantoor der Registratie en Domeinen met bewijs van enige eigendom
  (opzoeking op eigendomstitel), daterend van het jaar van aanvraag vervolgpremie;
 • Bewijs dat de aanvrager(s) en hun gezin in Nieuwpoort actief zijn. Dit bewijs dient te
  worden aangeleverd van zodra de woning effectief bewoond wordt (binnen de 3 jaar
  bij de aankoop van een woning of binnen de 5 jaar na aankoop perceel bouwgrond)
  samen met het aanslagbiljet onroerende voorheffing.
  Dit kan aangetoond worden door één van de volgende documenten:
  • Inschrijvingsbewijs van een vereniging actief in Nieuwpoort
  • Inschrijvingsbewijs school van de kinderen
  • Arbeidscontract van een bedrijf gevestigd in of rond Nieuwpoort

Bedrag

De aankooppremie bedraagt standaard 10.000 EUR. Wanneer men op het ogenblik van de
aanvraag minstens 1 kind ten laste heeft, dan wordt het premiebedrag met 250 EUR verhoogd per kind ten laste, met een maximum van 750 EUR. Wanneer men een woning aankoopt die opgenomen is in de stedelijke of Vlaamse inventarissen leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid, dan wordt het premiebedrag met 250 EUR verhoogd.

De vervolgpremie bedraagt 50% van het aandeel van het stadsbestuur in de onroerende
voorheffing. De vervolgpremie wordt gedurende 5 opeenvolgende jaren uitbetaald.

Regelgeving

De aanvrager geeft toestemming aan de stedelijke ambtenaar om alle onderzoeken te
verrichten voor, tijdens en na de procedure van de premie aanvraag, voor het controleren van
de verstrekte gegevens. Weigering tot medewerking aan het onderzoek brengt het verval van
het recht op toelage mee. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het
opgeven van onjuiste gegevens, brengt het verval van het recht op toelage mee.

De premie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 15 % administratieve kosten, indien blijkt
dat niet voldaan wordt aan de voorwaarde inzake bewoning binnen de gestelde deadline.

De aanvrager en/of partner verbinden er zich toe het gedeelte van het bedrag van de totale
premie, namelijk de aankooppremie en de uitbetaalde vervolgpremie, vermeerderd met 15% 
administratieve kosten, terug te betalen indien hij/zij binnen de 10 jaar na het goedkeuren van
de premie:

 • de woning verkoopt of vervreemdt;
 • de bestemming van de woongedeelten wijzigt,
 • de woongelegenheid opsplitst;
 • de woongelegenheid niet (langer) zelf bewoont.

Het gedeelte wordt berekend pro rata temporis van het volledig aantal jaren dat de
begunstigde van de aankoop- en/of vervolgpremie effectief in de woning gewoond heeft.

Vervreemding of verkoop van de woongelegenheid binnen de 10 jaar wordt enkel
aanvaard in een situatie van overmacht. De uitzondering dient expliciet aangevraagd te
worden bij het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven en dient
voldoende gemotiveerd te zijn;

Wanneer de familiale situatie van de aanvrager wijzigt, dan dient er enkel een
terugbetaling te gebeuren indien alle partners het pand verlaten. Indien een partner in het
pand blijft wonen, dan dient er geen premie terugbetaald te worden. De partner die het
pand verlaat, wordt niet langer gezien als een premie-aanvrager en komt niet langer in
aanmerking voor een eventuele vervolgpremie.

Vraag de aankooppremie online aanVraag de vervolgpremie online aan