Thuiszorgtoelage voor zorgbehoevenden

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak

Iedere inwoner van minstens 18 jaar die nog thuis woont en zich niet meer of zeer slecht kan verplaatsen, verzorgen en het huishouden kan doen. Dit door ziekte, een ongeval, een aangeboren aandoening of ouderdom.

De aanvrager heeft een beperkte zelfredzaamheidsgraad van minstens 12 punten of ontvangt een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in kader van de Vlaamse zorgpremie.

De premie bedraagt  60 euro per maand en  wordt om de 3 maanden uitbetaald.

Voorwaarden

  • De aanvrager is op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 jaar in de bevolkingsregisters van Nieuwpoort ingeschreven.
  • De begunstigde mag niet permanent in een residentiële voorziening verblijven. De toelage wordt tijdelijk geschorst bij opnames van langer dan een maand in een verplegings- of verzorgingsinstelling.

  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.

De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend. 

Procedure

Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis of u kunt het hiernaast downloaden. U bezorgt het ingevulde document samen met de bewijsstukken aan het Infopunt Welzijn. 

Meebrengen

de nodige bewijsstukken: 

  • attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten

OF attest van de zorgkas op naam van de aanvrager betreffende de toekenning van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in kader van de Vlaamse zorgpremie

OF evaluatieformulier van de Stad Nieuwpoort, ingevuld door een arts (minstens 12 punten toegekend);

  • het recentste aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak