SURE2050

Om de stads gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken, stapt het stadsbestuur in het gratis opleidings- en begeleidingstraject SURE2050.

Het project ondersteunt 60 lokale overheden in de ontwikkeling van een duurzame vastgoedstrategie, hun zoektocht naar financieringsmogelijkheden en de optimalisatie van het gemeentepatrimonium. De financiering van het project komt van het Europese Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma.

Het doel is om een lange termijnvisie voor de gemeentelijke gebouwen te ontwikkelen en goed te keuren tegen de zomer van 2020. Zo draagt de stad bij aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant om 40% van de C02-emissie te reduceren tegen 2030 en aan de Europese doelstellingen om een CO2 neutraal gebouwenbestand te hebben tegen 2050.


Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen, de bezettingsgraad van de gebouwen en het groen rond de gebouwen.

Aan SURE2050 werken de volgende partners samen: de vijf Vlaamse provincies, Factor4, Fluvius, het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf.