Subsidie renovatie handelspand

Vraag de subsidie aanSchrijf u hier in voor de infoavond

Voor het renoveren van een handelszaak in de commerciële straten van Nieuwpoort-Stad (Kaai, Oostendestraat, Marktstraat, Marktplein en Langestraat) kunt u een subsidie aanvragen.

De Dienst Lokale Economie organiseert ook een infomoment waarin de subsidie voor de renovatie van
handelspanden in Nieuwpoort-Stad wordt toegelicht. Dit vindt plaats op maandag 26 februari 2024 om 19 u. in de City.

Onderstaand reglement treedt in werking op 1 november 2022 en eindigt op 31 oktober 2026.

Onder ‘handelszaak’ wordt begrepen:

Elke onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen is vereist en die tot hoofddoel heeft de uitoefening van een kleinhandel, namelijk een rechtstreekse en persoonlijke verkoop van goederen en diensten aan eindverbruikers (ook horeca). Bij twijfel zal de beoordeling van de activiteit gebeuren op basis van de ingeschreven NACE-code van de in werkelijkheid uitgevoerde hoofdactiviteit.

Onder ‘handelspand’ wordt begrepen:

Het onroerend goed, waarin de handelaar de handelszaak uitbaat, met uitsluiting van alle delen van een onroerend goed die niet uitsluitend worden gebruikt voor de uitbating van de handelszaak.

Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

 • Handelszaken die slechts sporadisch open zijn of handelszaken die slechts een tijdelijk karakter hebben, onduidelijke of ongestructureerde openingsuren hebben, of geen permanente/structurele uitbating kennen
 •  Handelszaken waarbij de commerciële ruimte enkel wordt gebruikt om goederen te etaleren
 • Groothandelszaken
 • Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen
 • Kantoren en kantoorachtigen
 • Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van medische en paramedische beroepen
 • Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen met uitzondering van apothekers
 • Bed & Breakfast
 • Feestzalen
 • Gok- en speelzalen
 • Automatenshops
 • Seks/nachtclubs
 • Nachtwinkels

Onder ‘commerciële ruimte’ wordt begrepen:

De oppervlakte bestemd voor de verkoop en vrij toegankelijk voor iedere langskomende eindverbruiker. Deze ruimte dient hoofdzakelijk voor de verkoop van goederen/diensten. Opslagruimtes, personeelsruimtes, ontvangstruimtes voor klanten, etc. horen hier niet bij.

Onder ‘commerciële straten’ wordt begrepen:

De handelsconcentratie die zich bevindt in de volgende straten:

 • Kaai
 • Oostendestraat
 • Marktstraat
 • Marktplein
 • Langestraat.

Voorwaarden

Stad Nieuwpoort verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden:

a. De subsidie is van toepassing op de commerciële ruimte van het handelspand:

 • dat in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften en dat stedenbouwkundig vergund of vergund geacht is.
 • dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak.
 • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of dat momenteel leegstaat maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.
 • waarvan de commerciële ruimte/netto handelsoppervlakte maximum 300 bedraagt.

b. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

De subsidie is niet cumuleerbaar met volgende gemeentelijke subsidiereglementen:

 • Subsidiereglement voor het omvormen van een woning naar een handelspand
 • Subsidiereglement voor het reinigen en herstellen van waardevolle gevels

Bedrag

Volgende werken komen in aanmerking:

Verfraaiing/ renovatie van de voorgevel

De uitgevoerde werken moeten minimaal 1.500 euro (excl. BTW) bedragen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op maximum 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 3.000 euro subsidie.

Bij leegstaande handelspanden (> 12 maanden leegstand) worden bovenstaande subsidiepercentages verhoogd met 10% (het totale maximale subsidiebedrag blijft evenwel 3.000 euro).

Structurele renovatiewerken binnenin de commerciële ruimte

De uitgevoerde werken moeten minimaal 1.500 euro (excl. BTW) bedragen. Het subsidiepercentage is vastgesteld op maximum 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 5.000 euro subsidie.

Bij leegstaande handelspanden (> 12 maanden leegstand) worden bovenstaande subsidiepercentages verhoogd met 10% (het totale maximale subsidiebedrag blijft evenwel 5.000 euro).

Het verbeteren van de toegankelijkheid

Het subsidiepercentage is vastgesteld op maximum 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van 2.000 euro subsidie.

 

Bij leegstaande handelspanden (> 12 maanden leegstand) worden bovenstaande subsidiepercentages verhoogd met 10% (het totale maximale subsidiebedrag blijft evenwel 2.000 euro).

De maximale subsidie wordt berekend en vastgelegd op basis van de gedetailleerde facturen. De facturen mogen op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar (te rekenen vanaf de datum van indiening) en facturen komen pas in aanmerking als ze dateren op of na 01/11/2022.

Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de aanvrager en binnen twee maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Dit bedrag wordt berekend op basis van de effectief bewezen kosten en kan nooit hoger zijn dan de initieel berekende maximale subsidie.

Vraag de subsidie aanSchrijf u hier in voor de infoavond