Subsidie omvorming woongelegenheden naar handelspand

Online aanvragen

Wie in de commerciële straten van Nieuwpoort-Stad een woongelegenheid wil omvormen naar een handelszaak, kan onder bepaalde voorwaarden, een subsidie aanvragen aan Stad Nieuwpoort.

Onder ‘woongelegenheid’ wordt begrepen:

Een onroerend goed dat bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande zoals bedoeld in art. 1.3, §1, 66° Vlaamse Codex Wonen, ongeacht of het een grondgebonden eengezinswoning of appartement betreft. In het geval de woongelegenheid een appartement betreft dan komen enkel appartementen op de gelijkvloerse verdieping in aanmerking.

Onder ‘commerciële straten van Nieuwpoort-Stad’ wordt begrepen:

 • Kaai
 • Oostendestraat
 • Marktstraat
 • Marktplein
 • Langestraat

 Onder ‘handelszaak’ wordt begrepen:

Elke onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen is vereist en die als hoofddoel heeft de uitoefening van kleinhandel; namelijk rechtstreekse verkoop van goederen en diensten aan de eindverbruiker. Ook horeca wordt hieronder begrepen.

Volgende uitbatingen zijn echter uitgesloten:

 • Handelszaken met een commerciële ruimte (= oppervlakte bestemd voor de verkoop en vrij toegankelijk voor de eindgebruiker) die zich enkel op de 1ste verdieping situeert
 • Handelszaken waarvan de commerciële ruimte (= oppervlakte bestemd voor de verkoop en vrij toegankelijk voor de eindgebruiker) enkel gebruikt wordt om goederen te etaleren zonder verkoop en/of toegankelijk voor publiek
 • Callshops en telefoniewinkels
 • Gok- en speelzalen
 • Lunaparken
 • Automatenshops
 • Nachtclubs
 • Nachtwinkels en winkels die hoofdzakelijk tabak en alcohol verkopen
 • Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van medische en paramedische beroepen
 • Ruimtes gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen 

 

Voorwaarden

De voorwaarden om deze gemeentelijke subsidie te verkrijgen, kunt u nalezen in het subsidiereglement.

Procedure

Om de premie aan te vragen, vult de aanvrager het online aanvraagformulier (nog in opmaak) en voegt onderstaande documenten toe

Voor het aanvragen van de eerste schijf:

 • Omgevingsvergunning houdende functiewijzing van wonen naar handel m.b.t. het pand waarop de aanvraag slaat
 • Bewijs van eigendom (bv. notariële akte of kadastraal uittreksel)

Voor het aanvragen van de tweede schijf:

 • Kopies van facturen van uitgevoerde werken op naam van de aanvrager
 • Beschrijving van de uitgevoerde werken
 • Foto’s voor en na

Voor het aanvragen van de derde en laatste schijf:

 • Mededeling aan het stadsbestuur dat het handelspand voor het publiek geopend is. Deze mededeling wordt gevolgd door een controlebezoek door de stad.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 12.000 EUR en wordt als volgt uitbetaald:

 1. Een eerste schijf van 3.000 EUR wordt uitbetaald bij het bekomen van een omgevingsvergunning tot omvorming van de woonfunctie naar hoofdfunctie handel (de functie wonen mag nog in nevenfunctie aanwezig zijn). 
 2. Een tweede schijf van maximum 6.000 EUR wordt uitbetaald na voorlegging  van facturen voor subsidieerbare werken uitgevoerd tot het geschikt maken van de woongelegenheid tot handelspand. Deze schijf is optioneel en is        afhankelijk van het feit of er al dan niet werken moeten worden uitgevoerd.

Voor uitbetaling van de tweede schijf ten belope van max. 6.000 EUR worden volgende criteria gehanteerd:

 • De uitbetaling gebeurt na voorlegging van facturen van aannemers of in het geval de werken zelf werden uitgevoerd, facturen van aangekochte (bouw)materialen.
 • De uitbetaling gebeurt na controle ter plaatse door een aangestelde van het stadsbestuur dat nagaat of de ingediende facturen overeenkomen met de ter plekke uitgevoerde werken dienstig voor de exploitatie van de handelszaak. Enkel werken in onroerende staat komen in aanmerking. Aankoop van machines en installaties, verlichtingsarmaturen, audiovisueel materiaal en decoratie komen niet in aanmerking.
 • De uitbetaling van de tweede schijf bedraagt 50% van de som van de factuurbedragen (excl. BTW) met een maximum van 6.000 EUR (totaal bedrag voorgelegde facturen wordt voor 12.000 EUR in aanmerking genomen).

     3. Een laatste schijf van 3.000 EUR wordt uitbetaald na officiële opening van de    nieuwe handelszaak. 

Online aanvragen