PRUP Linkeroever Jachthaven Nieuwpoort

  •  Goedkeuring Vlaamse regering: 29 augustus 2005

  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 26 september 2005

Het PRUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

 

BestemmingsplanBestemmingsplan  Linkeroever Jachthaven

Opgelet

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.