PRUP Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Riviera

Omdat de provincie op het moment van opmaak van het PRUP 'Terrein voor openluchtrecreatieve verblijven Riviera' nog niet beschikte over een goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan (PRS), werd het RUP eerst als Gew. RUP. goedgekeurd.
Bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2002 van het PRS werd dit Gew. RUP gewijzigd van juridisch statuut naar PRUP.

  • Goedkeuring Vlaamse regering: 5 juli 2002
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 2 oktober 2002

Het PRUP is 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht.

Opgelet

Hou rekening te houden dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.