Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Dat geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

Winkelruimtes in Nieuwpoort: beperkt tot 300 m²

In Nieuwpoort wordt de vloeroppervlakte van winkels beperkt tot 300 mvloeroppervlakte. Onder 'vloeroppervlakte' wordt begrepen 'de ruimte waarin handelswaar wordt tentoongesteld en verkocht'. 

Overgangsbepalingen en uitzonderingsmaatregelen:

 • De beperking inzake vloeroppervlakte geldt niet voor winkels gevestigd op industriezones en ambachtelijke zones.
 • Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen deze oppervlakte behouden zolang de aard en de activiteit van de winkel dezelfde blijven.
 • Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen zich elders vestigen op het grondgebied mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
  a) De bestaande winkelruimte op de vroegere locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van max. 300 m². Bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe locatie is een schriftelijke verklaring gevoegd van de eigenaar van de winkelruimte gevestigd op de vroegere locatie waarbij dit wordt bevestigd.
  b) De winkelruimte op de nieuwe locatie wordt beperkt tot een vloeroppervlakte van maximum de vloeroppervlakte van de vroegere locatie.
  c) De aard en de activiteit van de winkel op de nieuwe locatie zijn identiek aan deze van de vroegere locatie.
 • Bestaande winkels op het grondgebied van Nieuwpoort waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 300 m² mogen op dezelfde site, bij afbraak en heropbouw van het pand deze vloeroppervlakte behouden mits de aard en de activiteit van de winkel identiek blijven.

Voorwaarden

De vergunningsplicht is van toepassing op een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m², die toegankelijk is voor het publiek.

De vergunningsplicht geldt ook bij de volgende wijzigingen van de handelsoppervlakte of de kleinhandelscategorie:

 • samenvoeging van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen, waarbij de netto handelsoppervlakte na samenvoeging meer dan 400 m² bedraagt

 • uitbreiding van kleinhandelsbedrijven of kleinhandelsgehelen met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte of meer dan 20% van de al vergunde netto handelsoppervlakte,

 • wijziging van de categorieën van kleinhandelsactiviteiten met 10% of meer van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of met meer dan 300 m² netto handelsoppervlakte.

Tijdelijke uitbating

Er is geen kleinhandelsvergunning nodig als de handelszaak voor minder dan 90 dagen per jaar (indien niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) of voor minder dan 180 dagen per jaar (indien wel in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften) in gebruik wordt genomen. Het gebouw moet de andere dagen van het jaar beschikbaar zijn voor ingebruikname door andere functies.

Geldigheidsduur

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geldt voor onbepaalde duur en vervalt alleen als de kleinhandelsactiviteiten:

 • niet aanvangen binnen vijf jaar na het verlenen van de vergunning of

 • meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

Procedure

Wilt u toch een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² openen dan vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
 • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Bedrag

Kost

Aan een omgevingsvergunningsaanvraag zijn dossiertaksen verbonden.

Regelgeving

 • Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (inhoud)

 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (procedure)