Prins Maurits van Nassau

Kunstenaar: Frank Neirynck
Locatie: Prins Mauritspark (hoek Robert Orlentpromenade en Louisweg)

De bronzen beeldengroep van Frank Neirynck toont Prins Maurits van Nassau, bevelhebber van de Staatse troepen tijdens de Slag bij Nieuwpoort.

Prins Maurits staat in Neiryncks creatie centraal, als symbool voor een wending in de geschiedenis. De legeraanvoerder wordt hier niet als persoonlijk individu geëerd. De klemtoon ligt op zijn strategisch vernuft en de politieke reikwijdte van zijn beslissingen en daden. Vandaar dat Maurits ook eerder een perkamenten rol vasthoudt in plaats van een zwaard. 

De twee figuren die hem flankeren, vormen de verpersoonlijking van een volk dat strijdt voor een bepaald ideaal.

Voor het ontwerp van het kunstwerk werd destijds een beeldenwedstrijd uitgeschreven. Frank Neirynck werd op vrijdag 23 april 1999 door de jury tot winnaar uitgeroepen. De onthulling van het kunstwerk vond plaats op zaterdag 1 juli 2000, daags voor de vierhonderste verjaardag van de Slag bij Nieuwpoort. Dat gebeurde in aanwezigheid van Eduard Röell, toenmalig ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België.

De beeldengroep stond oorspronkelijk iets meer centraal in het Prins Mauritspark, aan de ingang van de vroegere Ideeëntuintjes. Bij herwaarderingswerken aan het park werden de bronzen figuren verhuisd naar de ingang van de groenzone, met zicht op de Havengeul.