Klachten

Bent u misnoegd over een al dan niet geleverde prestatie van een stadsdienst dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de klachtencoördinator.  Deze onderzoekt de klacht en zoekt een gepaste oplossing indien het gaat om een gegronde klacht.

De gemeenteraad keurde op 21 juni 2007 het reglement inzake klachtenbehandeling goed dat bovenstaande bepaalt.

OPGELET: klachten/bezwaren betreffende betalend parkeren dienen rechtstreeks overgemaakt aan het parkeerbedrijf

Hoe een klacht indienen?

  • e-mail naar klachten@nieuwpoort.be
  • brief aan Stad Nieuwpoort, t.a.v. klachtencoördinator, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
  • via rechtstreeks contact met de stadsdiensten

Opgelet!

  • Klachten over het al dan niet gevoerde beleid van de gemeente worden niet behandeld door de klachtencoördinator maar kunnen via een brief gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort. De klachtencoördinator kan zich enkel uitspreken over de al of niet correcte uitvoering van het beleid door de stadsdiensten.
  • Klachten dienen tevens onderscheiden te worden van meldingen (slechte staat van wegdek, verstopte goten, enz...). Deze meldingen dienen gericht te worden aan de technische diensten via technischedienst@nieuwpoort.be ! Enkel indien de technische diensten geen gepast gevolg geven aan uw melding(en), kunt u hierover een klacht indienen bij de klachtencoördinator.
  • Het reglement klachtenbehandeling doet géén afbreuk aan de reeds bestaande bezwaar- en/of klachtenprocedures in het kader van de gemeentelijke belastingen, de bouwvergunningen, enz. Daarvoor blijven de gebruikelijke procedures gelden.