Incontinentiepremie

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak

Wie aan de voorwaarden voldoet, kan gratis 2 rollen grote of 4 rollen kleine huisvuilzakken verkrijgen. Die worden aan huis geleverd.

Voorwaarden

  • De aanvrager-begunstigde (kind of volwassene) is op het ogenblik van de aanvraag minstens één jaar in de bevolkingsregisters van de stad Nieuwpoort ingeschreven.
  • De begunstigde heeft chronische incontinentieproblemen OF een stoma OF krijgt thuisdialyse.
  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres, met uitzondering van het inkomen van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad; mag niet meer bedragen dan 1,5 keer het leefloon. Het inkomen wordt bewezen aan de hand van het recentste aanslagbiljet in de personenbelasting. In het geval er geen aanslagbiljet werd opgemaakt, wordt een attest van de FOD Financiën voorgelegd.
  • De begunstigde mag niet permanent in een residentiële voorziening verblijven.

Procedure

Aan te vragen via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden of ophalen bij het Infopunt Welzijn.

Meebrengen

  • een ondertekende verklaring van uw arts (via het aanvraagformulier);
  • het recentste aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij de aanvraag? Maak hier een afspraak