Gewestplan

De gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren '70 voor het volledige Belgische grondgebied zijn opgemaakt (48 in totaal). Het gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals bewoning, nijverheid, landbouw, parkgebied of enig ander gebruik.

Het grondgebied Nieuwpoort is gelegen in het gewestplan ‘Veurne-Westkust’, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 december 1976. Voor het grondgebied Nieuwpoort werden volgende gewestplanwijzigingen goedgekeurd:

  • Veurne-Westkust - grenscorrectie bij Koninklijk Besluit van 14 oktober 1992
  • Aardgasleiding: Nieuwpoort - Lichtervelde + militaire domeinen bij Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995
  • industrieterreinen bij Besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 1996
  • Jachthaven bij Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 1999

Heden worden geen gewestplannen meer gemaakt, noch gewestplanwijzigingen doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP.'s).

De bestaande gewestplannen blijven evenwel bestaan en blijven dus ook rechtsgeldig, tot ze worden vervangen door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.