Gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening, kortweg GECORO, is de adviesraad van de gemeente voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.
 

De GECORO speelt  een rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zowel bij de denkpistes als bij de communicatie ervan is zij de één van de bevoorrechte gesprekspartners.

Bij het tot stand komen van bijzondere plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen bundelt en coördineert zij de reacties op het openbaar onderzoek en geeft hierop advies aan de gemeenteraad.

Bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen brengt de commissie advies uit.

Zij kan om advies worden gevraagd bij stedenbouwkundige vergunningen, bij verkavelingsvergunningen of bij gemeentelijke vraagstukken van ruimtelijke ordening.

Ze kan op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Meer info over de werking van een GECORO vindt u op:

In toepassing van art. 15 van het Huishoudelijk Reglement van de GECORO wordt het verslag van de vergadering binnen de 14 dagen na de dag van de vergadering schriftelijk toegestuurd via de post of e-mail aan de commissieleden, de plaatsvervangers, de vertegenwoordigers van de politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen. De notulen liggen eveneens ter inzage op het secretariaat van de commissie.
Opmerkingen op het verslag dienen door de aanwezige leden binnen de 14 dagen schriftelijk te worden overgemaakt aan het secretariaat van de GECORO. 

Samenstelling Gecoro

Deskundigen

 • Harry Dierinck, voorzitter GECORO
 • Lieve Donck-Tytgat (ontslagnemend) met mevr. Isabelle Deconinck als plaatsvervanger
 • Patrick Verbrugge met de heer Yannick Verhelst als plaatsvervanger
 • Etienne Dezeure met de heer Wolfgang Baert als plaatsvervanger

Middenstandsorgansiaties

 • Carl Debruyne met de heer Daniel Verstraete als plaatsvervanger
 • Yves De Jonckheere met de heer André Deleu als plaatsvervanger
 • An Gobert met mevr. Sophie Bellefroid als plaatsvervanger

Syndicale organisaties

 • Dominiek Puype met de heer Oueslati Lyes als plaatsvervanger
 • Hugo Demarcke met de heer Peter Debaenst als plaatsvervanger

Seniorenorganisaties

 • Anne Marie Leniere met mevr. Astrid Nijs als plaatsvervanger
 • Christiane Viaene met mevr. Tine Breyne als plaatsvervanger

Landbouworganisaties

 • Geert Defruyt met de heer Johan Debergh als plaatsvervanger

Vaste secretaris

 • Kelly Maene, Omgevingsambtenaar, werd aangeduid als vaste secretaris van de GECORO met de heer Damian Rommens, Omgevingsambtenaar, als plaatsvervanger. 

Vertegenwoordigers van politieke fracties

De vertegenwoordigers van de politieke fracties hebben in de GECORO geen stemrecht.

 • voor CD&V: Joseph Van Den Bogerd
 • voor N-VA: Sabine Slembrouck
 • voor Pro Nieuwpoort: Arnel Lemaire
 • onafhankelijk gemeenteraadslid: Johan Vanblaere
 • onafhankelijk gemeenteraadslid: Gaëtan Billiau