Belasting op economische bedrijvigheid

Alle natuurlijke personen of rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente zijn onderworpen aan de belasting op economische bedrijvigheid.

Voorwaarden

U voert een economische activiteit uit als u voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • ingeschreven in het handelsregister
  • ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen
  • beschikt over een btw-nummer

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij middel van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnnen de twee manden na de verzending van het aanslagbiljet.