Bekendmaking publieke inspraak plan-MER zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER)opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U kunt de nota’s downloaden via deze link.

U wordt bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure door tussen 14/06/2023 tot en met 12/08/2023 de kennisgevingsnota (en bijhorende onderzoeksnota) in te kijken en uw opmerkingen te geven:

  • u kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren;
  • bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

U kunt een opmerking inzake de kennisgeving bezorgen:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het gratis nummer 1700.

Beslissing over de inhoud van het plan-MER

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER. Hierbij houden we rekening met de opmerkingen gemaakt door de adviesinstanties, de betrokken provincies, steden en gemeenten en de bevolking.

Op basis van de opgestelde richtlijnen zal de erkende MER-coördinator en het team van medewerkers het ontwerp-MER opstellen. Het ontwerp van plan zal nadien samen met het ontwerp van plan-MER in openbaar onderzoek gaan. Gelijktijdig zullen dan ook alle adviesinstanties opnieuw om advies gevraagd worden.