Bedrijfsafval en ophaling

Sorteren verplicht

De sorteerverplichting voor bedrijven is neergeschreven in het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Volgens artikel 4.3.2 in dit reglement zijn bedrijven verplicht om hun afval te sorteren.

Volgende fracties zijn heel makkelijk aan de bron aan te pakken: kunststoffolies, papier en karton, glas, afgedankte elektronische en elektronische apparaten, pmd, textiel etc.

Voortaan ook organisch afval sorteren

Er zijn nieuwe afvalstromen toegevoegd aan deze sorteerverplichting voor bedrijven. Zo is het voortaan verplicht om organisch afval (zoals keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) te scheiden.

Deze verplichting geldt voor 

  • Bedrijven en instellingen waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd en bereid.
  • Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van 400 m³.

Waar kunnen deze bedrijven terecht met organisch afval?

Bij de IVVO kunen containers aangevraagd worden. Meer info op www.ivvo.be/bedrijven/nieuwpoort/gft. Indien u geen gebruik wenst te maken van de diensten van de IVVO, kunt u terecht op de private markt.

Wat als u niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting volgens de milieuwetgeving. Indien u zich hier niet aan houdt, bent u in overtreding. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen waarop ook boetes kunnen volgen.

Uw inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook uw inzamelaar kan controles en boetes krijgen.

Sinds 2020 moeten de inzamelaars de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en u wijzen op fout gesorteerd afval. De inzamelaar zal ook verplicht worden om sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

Het verkeerd aanbieden van fracties tijdens ophaalrondes

De ophalers kunnen tijdens de ophaalronde merken dat er andere fracties aangeboden worden. Ook dergelijke gevallen zijn een overtreding op de milieuwetgeving. In de toekomst zal hier extra op gelet worden.

De contractverplichting

Indien u beroep doet op een inzamelaar van bedrijfsafval, dan moet u volgens de wetgeving in twee gevallen uitdrukkelijk een contract afsluiten:

1. Een contract is verplicht als u restafval laat inzamelen. De inzamelaar moet u informeren over de sorteerplicht en in het contract moet staan hoe u de 21 verplichte afvalstromen zal sorteren. Deze stromen mogen zeker niet in het restafval.

2. Een contract is ook verplicht als u meerdere verplicht te sorteren afvalfracties in één container samen laat inzamelen (bijvoorbeeld papier en karton samen met hout). Dat mag enkel als het gaat om niet-gevaarlijke droge fracties die elkaar niet vervuilen. Ook in dat geval moet er een contract zijn tussen u en uw inzamelaar, dat heel duidelijk aangeeft over welke precieze droge afvalstromen het gaat. De afvalstromen moeten dan achteraf volledig worden uitgesorteerd door de inzamelaar en gerecycleerd. Het gaat dus niet om een container met restafval waarin u alles deponeert. Dat is niet toegelaten!

Deze contractverplichtingen gelden zowel voor uzelf als voor de inzamelaar.

Gemeentelijke ophaling

Bedrijven kunnen vrijblijvend kiezen welke ophaler zij aanwenden. Wat restafval betreft, bedient Stad Nieuwpoort ook de bedrijven op haar grondgebied. Hiermee wil de stad de netheid en ophalingen garanderen. Bedrijven kunnen genieten van deze service aan volgende tarieven:

Inhoud containers

140 L

240 L

1.100 L

1 ophaling per week per jaar

€ 249

€ 429

€ 1.452

2 ophalingen per week per jaar

 

€ 859

€ 2.904

2 ophalingen per week per jaar + dagelijks in de vakantieperiode

 

€ 1.884

€ 6.356

Per bijkomende ophaling tijdens de ophaalronde binnen dezelfde ophaalzone

 

€ 39

€ 62

Per bijkomende ophaling tijdens de ophaalronde in een andere ophaalzone

 

€ 77

€ 123

*Indien de container niet voor een volledig jaar gehuurd wordt, worden bovenstaande prijzen verrekend op basis van het aantal behandelde maanden.

Voor meer info kan men terecht bij sylvia.mussche@nieuwpoort.be