Aanvraag erkenning sportclub

Online aanvragen

Erkende sportverenigingen genieten bepaalde voordelen:

  • sommige lokalen (de kleinere) van het gemeenschapscentrum zijn gratis te gebruiken en andere (de grotere) tegen voordelig tarief
  • feestmateriaal en ander materiaal van de uitleendienst kan gratis gebruikt worden
  • logistieke en promotionele ondersteuning via publicaties, evenementenkalenders etc.
  • u kunt jaarlijks subsidies aanvragen als u lid bent van de sportraad.

Voorwaarden

Om erkend te worden moeten de plaatselijke sportverenigingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk
  • een ledenlijst voorleggen van minimum 10 personen met geboortedatum en adres
  • gevestigd zijn op het grondgebied van de stad, hoofdzakelijk in Nieuwpoort actief zijn, de zetel in Nieuwpoort hebben en een bestuur hebben waarvan minstens de helft van de leden in Nieuwpoort woont
  • bij het indienen van de vraag om erkenning het bewijs leveren dat zij zowel recreatief als competitief een sportieve werking ontwikkelen die op regelmatige basis de bedoelde sportactiviteiten heeft uitgeoefend
  • sportverenigingen waar de bovenvermelde activiteiten verricht worden bij wijze van beroep, komen niet in aanmerking voor erkenning
  • een bankrekening hebben op naam van de sportvereniging

Procedure

De aanvraag tot erkenning moet vóór 1 juli ingediend worden bij het college van de burgemeester en schepenen om het volgende jaar subsidies te kunnen aanvragen (zie subsidiereglement voor sportverenigingen).

U vult het formulier ‘aanvraag tot erkenning sportverenigingen’ in.

U hoeft de erkenning maar één keer aan te vragen. Ze wordt wel jaarlijks geëvalueerd samen met uw subsidieaanvraag.

Uiterlijk drie maanden na de aanvraag brengen we u op de hoogte van de beslissing. De erkenning treedt onmiddellijk na een gunstige beslissing in werking. 

Het is het college van burgemeester en schepenen die de erkenning toekent na onderzoek door de sportdienst en advies van de sportraad.

Online aanvragen