Voorbehouden parkeerplaatsen

In de zones betalend parkeren in Nieuwpoort zijn enkel de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap gratis.

Een parkeerplaats voor personen met een handicap is aangeduid met het wettelijke verkeersbord E9a en al dan niet aangevuld met een blauwe markering of rolstoellogo op de grond.

Bord voorbehouden parkeerplaatsen

Met een Parkeerkaart voor personen met een handicap mag u parkeren op voorbehouden parkeerplaatsen. De kaart is persoonlijk en mag alleen gebruikt worden als u zelf in het voertuig zit, als chauffeur of als passagier. De originele kaart (geen fotokopie) moet duidelijk zichtbaar op het dashboard liggen met het rolstoelsymbool naar boven.

Geldig gebruik van een parkeerkaart voor personen met een handicap

Wie mag op de voorbehouden parkeerplaatsen zijn auto parkeren?

De houder van de kaart die zelf met de auto rijdt of de chauffeur van de auto die op dat moment een persoon vervoert die houder is van een parkeerkaart voor personen met een handicap. De persoon vermeld op de parkeerkaart moet in het voertuig aanwezig zijn hetzij als bestuurder hetzij als passagier. Deze voorwaarde is ook van toepassing in alle andere gevallen wanneer men de voorbehouden parkeerkaart gebruikt, bv. in een blauwe zone.

Wat bij misbruik van de voorbehouden parkeerkaart?

De chauffeur van een auto die de voorbehouden parkeerkaart ten onrechte gebruikt, pleegt een verkeersovertreding van de tweede graad, die bestraft wordt met een onmiddellijke inning van 116 euro of een boete van 160 tot 2.000 euro,  eventueel vermeerderd met de takelkosten. Daarbij wordt de voorbehouden parkeerkaart ingehouden en verstuurd naar de instantie die de kaart heeft uitgereikt. Bij dergelijke misbruiken wordt in de eerstvolgende zes maanden geen nieuwe kaart uitgereikt.

Bij namaak van een kaart wordt gerechtelijk een PV opgesteld voor schriftvervalsing en volgt een correctionele vervolging.

Wanneer moet de parkeerkaart terug ingeleverd worden?

Bij overlijden van de houder van de parkeerkaart of bij het wegvallen van de reden waarom de parkeerkaart werd uitgereikt, moet de parkeerkaart binnen de dertig dagen terug ingediend worden bij het gemeentebestuur van de kaarthouder of teruggestuurd worden naar FOD Sociale Zekerheid Dienst Personen met een Handicap. Personen die dergelijke vervallen parkeerkaart nog gebruiken, riskeren een verkeersboete.

Hoe wordt misbruik van de voorbehouden kaart gecontroleerd?

Doordat er meer misbruik gemaakt wordt van parkeerkaarten voor personen met een handicap wordt er strenger gecontroleerd, onder meer door het scannen van de QR code op de parkeerkaart. Ook de verkeerspolitie Zone Westkust heeft een actie gestart. Dit resulteerde in honderden PV ’s voor gewoon misbruik of voor namaak van een parkeerkaart voor personen met een handicap. 

Mag en kan ik misbruiken melden aan de politie?

Misbruiken mogen altijd gemeld worden bij de Dienst Verkeer van de verkeerspolitie Zone Westkust op tel. 058 53 38 72 of 0476 89 91 44.

 

Parkeerreglement Nieuwpoort

Elke gemeente beslist zelf waar er voorbehouden parkeerplaatsen worden aangelegd en of deze betalend zijn of niet. 

Het volledige Parkeerreglement van de stad Nieuwpoort kan je raadplegen in het document rechts op deze pagina. 

Navigeer en parkeer 

Op Navigeer en Parkeer vindt u het overzicht van alle voorbehouden parkeerplaatsen in West-Vlaanderen. In het geoloket kunt u zoeken op gemeente, ligging, afmetingen en ondergrond. U kunt de locaties ook importeren in uw gps.

 

In de zones betalend parkeren in Nieuwpoort zijn alleen de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap gratis. 
Een actuele lijst met de voorbehouden parkeerplaatsen vind je in het document rechts op deze pagina.