Vakantiepremie voor langdurig zieken en personen met een handicap

Hulp nodig bij uw aanvraag? Maak hier een afspraak

De begunstigde

  • heeft een beperkte zelfredzaamheid (minstens 12 punten);
  • nam deel aan een vakantie van minstens 3 dagen (dag van vertrek en thuiskomst inbegrepen), die speciaal voor langdurig zieken of voor mensen met een beperking georganiseerd werd.

De toelage bedraagt 8 euro per dag met een maximum van 112 euro per jaar. Er zijn meerdere aanvragen per jaar per persoon mogelijk, maar deze worden gebundeld en in één keer uitbetaald.

Voorwaarden

  • De aanvrager is minstens 1 jaar ingeschreven in de bevolkingsregisters van de stad Nieuwpoort.
  • Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van alle personen gedomicilieerd op eenzelfde adres mag niet meer dan anderhalf keer het leefloon zijn.

De inkomens van (groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten (van broers en zussen) worden niet meegerekend.

Procedure

Jaarlijks vóór 31 december aan te vragen via het Infopunt Welzijn in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kunt u hiernaast downloaden of aanvragen bij het Infopunt Welzijn. 

Meebrengen

Nodige bewijsstukken

  • attest van de reisorganisatie met daarop de naam van de aanvrager en hoe lang de vakantie heeft geduurd;
  • attest van de FOD Sociale Zekerheid: vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12 punten OF evaluatietabel van de Stad Nieuwpoort, ingevuld door uw arts (minstens 12 punten toegekend);
  • het meest recente aanslagbiljet personenbelasting (of attest FOD Financiën).
Hulp nodig bij uw aanvraag? Maak hier een afspraak