Open en beter toegankelijke Simli-duinen

Binnenkort start Natuur en Bos van de Vlaamse overheid met natuurherstelwerken in de Simliduinen in Nieuwpoort. Met de inrichtingswerken zal Natuur en Bos de open duinbiotopen opnieuw herstellen. Sommige kunstmatige populierenaanplantingen worden ook omgevormd tot meer natuurlijk duinbos en er worden extra poelen gegraven. Extra wandellussen en een uitkijkplatform zullen de natuurbeleving verhogen.

De Simliduinen zijn vrij jonge duinen met een heel reliëfrijk landschap. Aanvankelijk waren er veel open gedeelten met droge duingraslanden, mosduinen en stuifduinen. In de duinpannen groeiden zeldzame soorten als parnassia, moeraswespenorchis en verschillende zeggensoorten. De voorbije decennia zijn de duinen echter sterk overwoekerd door struikgewas. De struwelen worden gedomineerd door duindoorn, met daarnaast grote massieven van sleedoorn en bosrank. Op veel plaatsen wordt de inheemse begroeiing verdrongen door woekerende exotische struiksoorten, zoals mahonia en rimpelroos, en door in het verleden aangeplante cultuurpopulieren en abelen. Sommige kunstmatige populierenaanplantingen zullen omgevormd worden tot meer natuurlijk duinbos door cultuurpopulieren en abelen te verwijderen en te vervangen door inheemse boomsoorten.

Herstel open duinen

Met de inrichtingswerken zal Natuur en Bos de open duinbiotopen opnieuw herstellen, zoals opgenomen in het beheerplan. Daarvoor wordt een deel van de bomen, vooral populieren, en struiken verwijderd. Om de kolonisatie van duinmossen en de kieming van kruiden mogelijk te maken, worden de strooisel- en humuslagen afgegraven. Na die werken worden begrazingsrasters geplaatst zodat pony’s de duinen kunnen begrazen en openhouden.

Waardevolle poelen

In de laagste zones worden poelen uitgegraven zodat er op elk moment water beschikbaar is. Dankzij die poelen zijn er uitbreidingsmogelijkheden voor onder andere de rugstreeppad, een bedreigde amfibiesoort en doelsoort van de Europese habitatrichtlijn. De zachthellende oevers zorgen voor een optimale ontwikkeling van water- en oeverplanten. Ook libellen en waterjuffers zullen profiteren van de poelen. De uitgegraven grond wordt afgevoerd buiten het natuurgebied.

Meer natuurbeleving

Natuur en Bos zal in dit gebied een aantal wandellussen voorzien en een centraal gelegen uitkijkplatform op een hoge duin. Aan de kant van de woonwijk met de naam Simliwijk wordt een struinzone ingericht, waar de bezoeker vrij mag rondlopen zodat die de natuur nóg beter kan beleven.