Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Milieu > Natuurreservaten

Natuurreservaten

Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding

Het natuurreservaat De IJzermonding

Strand, slikken, schorren en duinen op de rechteroever van de IJzer.

Nergens anders langs de Vlaamse kust is er een riviermonding waarbij een getijdengebied aansluit met strand, zeereepduinen, achterliggende duingraslanden en mosduinen tot en met de polder. Tel daarbij nog de overgang van slikke en schorre naar kopjesduinen, en het ecosysteem is compleet. Het gebied was sterk aangetast, maar een grootschalig natuurherstelproject heeft de oppervlakte slikke, schorre en duinen weer veel vergroot en de natuurlijke, grillige overgangen hersteld. Ongeveer 135 ha van dit biotoop wordt als Vlaams natuurreservaat beheerd.

Het natuurreservaat De IJzermonding is een domein van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Natuurparels het jaar rond

Lente: veel doortrekkende (Rosse grutto, Kemphaan, Regenwulp, Goudplevier, Kanoetstrandloper, Bontbekplevier, …) en broedende vogels (Bergeend, Scholekster, Kleine plevier, …)
Zomer: Schorrekruid, Lamsoor, Zeekraal, Zeewolfsmelk, Kleine zilverreiger, Roodborsttapuit en Tapuit
Herfst: vogels die even bijtanken voor ze verder trekken naar hun overwinteringsgebieden: Rosse Grutto, Zwarte ruiter, Bonte strandloper,… (zie lente)
Winter: Tureluur, Zilverplevier, Rosse grutto, Bonte strandloper, Goudplevier, Steenloper, Paarse strandloper, Zeehond, …
Heel het jaar door zorgen Mergellandschapen voor de begrazing.
In de toekomst hopen we op broedende sterns.

Bereikbaarheid

De IJzermonding is gelegen in Nieuwpoort. Op het einde van de Halve Maanstraat is er een parking voorzien. Kusttram: halte YMCA (nummer 22 - Lombardsijde), via Schorrebloemstraat, Kustweg en Halvemaanstraat (10 min wandeltijd) en via overzet (vanaf Nieuwpoort-Bad).

Activiteiten

Langsheen het heraangelegde wandel- en fietspad en van op een aantal uitkijkpunten kan je genieten van het slikken- en schorrenlandschap. Tijdens de maanden juli en augustus organiseert Natuurpunt elke vrijdag een geleide wandeling doorheen het gebied.  Een nederlandstalige gids vertelt u meer over de de grote vogel- en plantenrijkdom en het natuurontwikkelingsproject 'Plan Zeehond'. 

Bijdrage: € 2,50 per persoon of € 5 per gezin.  Gratis voor leden en  nieuwe leden van Natuurpunt en Pasar.

In het voorjaar vindt ook telkens een grote Lenteschoonmaak plaats waarvoor tientallen vrijwilligers graag de handen uit de mouwen steken.

Info

Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen - Liesbeth Van Vossel - Tel: 015/29 72 11 of 0498/43 90 65 - E-mail: liesbeth.vanvossel@natuurpunt.be

Vlaams Natuurreservaat ‘Simli III’

Duinen in de Simli III

Ligging

Deze duinen liggen op het grondgebied Nieuwpoort, tegen de grens met de gemeente Koksijde. Het gebied wordt in het noordwesten afgegrensd door de Elisalaan en in het zuidwesten door de Kinderlaan.
 

Bereikbaarheid

De duinen zijn toegankelijk via de omringende wegen. De Louisweg vormt de zuidgrens, de E. Verhaerenlaan de wedstgrens en de G. Rodenbachlaan de noordgrens.


Deze duinen behoren tot het jong paraboolduinlandschap. Ze bestaan uit Duindoornstruweel en af ten toe Vlierstruweel en enkele stuivende duinen met jonge, vochtige pannen. Er is een stuk mosduinen omheind tegen betreding, dit deel is soortenrijker en bevat meer korstmossen en de zeldzame duinpaddestoel Donkerstelige stuifbal. Verder treffen we er nog een populatie van Rugstreeppad aan. Het gebied is bijna volledig toegankelijk, soms wordt de toegang bemoeilijkt door het dichte struweel.

Er is een wettelijk kader ter bescherming van het gebied door het gewestplan Veurne-Westkust (aanduiding als natuurgebied), verder werd het gerangschikt als landschap alsook aangeduid als EG-Vogelrichtlijn- en Habitat gebied.

 

Activiteiten

Tijdens de juli, augustus en september kan men er onder leiding van een natuurgids, gratis een geleide wandeling maken doorheen het gebied.

Vlaams natuurreservaat Groenendijk

Natuurreservaat Groenendijk

Deze primaire duinenvallei is gelegen binnen de bodemkundige Duinstreek. Ze is ontstaan door afsnoering door de hoge paraboolduinen van Oostduinkerke en Nieuwpoort van een achterduinse strandvlakte die tot 1300 deel uitmaakte van de westelijke tak van het estuarium van de IJzer. De totale oppervlakte van het Vlaams natuurreservaat “Groenendijk” bedraagt 4 ha 96 a 55 ca.

Beheer

Qua beheer werd voor het Vlaams Natuurreservaat ‘Groenendijk’ geopteerd voor het type ‘hooibeheer met nabeweiding’. Dit houdt in dat alle graslanden eind augustus-begin september dienen te worden gemaaid. Het grasland vooraan het reservaat (tegen de Victorlaan) en het grasland aan de westelijke zijde van het gebied krijgen nog een extra maaibeurt in mei, zodat de dominante Gestreepte witbol wordt verwijderd vooraleer deze kan uitzaaien en de beoogde vegetatie kan ontwikkelen. In augustus
dient de noord-westelijk gelegen depressie te worden gemaaid om dominantie van riet tegen te gaan en zo het beoogde habitat ‘kalkmoeras’ te verkrijgen. Aangezien het behoud van de poelen en de bijhorende vegetatie het doel vormen in ‘Groenendijk’, werd voor de begrazing voor Koniks geopteerd. Deze gaan minder diep te water dan bijvb.runderen en brengen zo een minder grote verstoring van de beoogde habitats teweeg.

Het Vlaams natuurreservaat ‘Groenendijk’ wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. De natuurwachter ter plaatse is Guy Vileyn.