Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bevolking > Verkiezingen

Verkiezingen

Alles wat je moet weten over de verkiezingen!

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober 2018:

  • provinciale verkiezingen voor de Provincieraad;
  • gemeentelijke verkiezingen voor de gemeenteraad.

Deelnemen aan deze verkiezingen is voor alle Belgen verplicht! Het is ook belangrijk om geldig te stemmen op de verkiezingsdag. 

1. Wat zijn de voorwaarden om te stemmen in Nieuwpoort?

·         Je bent Belg;

·         Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018;

·         Je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkingsregister van Nieuwpoort;

·         Je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.

 

2. Hebben personen met een andere nationaliteit dan Belgisch stemrecht?

 Ook niet-Belgen kunnen bij de gemeente waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben schriftelijk een aanvraag indienen om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor kun je tot en met 31 juli 2018 een aanvraag indienen. Dit aanvraagdocument is te bekomen bij de dienst bevolking, loket 1.

 Het college van burgemeester en schepenen controleert of je aan alle kiesvoorwaarden (zie hieronder) voldoet en beslist in voorkomend geval om je in te schrijven op de kiezerslijst. Eenmaal goedgekeurd heb je stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen (niet voor de provincieraadsverkiezingen) en ben je zoals elke Belg verplicht om te stemmen.

 Deze goedkeuring blijft geldig voor volgende gemeenteraadsverkiezingen, zolang je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden. Heb je al een goedgekeurde aanvraag van bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen en je voldoet nog aan de voorwaarden, dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.

 

Wat zijn de voorwaarden voor niet-Belgische burgers van de Europese Unie?

·         Op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister van Nieuwpoort ingeschreven zijn;

·         Op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;

·         Op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of geschorst te zijn van stemrecht;

·         Een aanvraag indienen om ingeschreven te worden als kiezer en dit ten laatste op 31 juli 2018.

 

Wat zijn de voorwaarden voor niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie?

·         Op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister van Nieuwpoort ingeschreven zijn;

·         Op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;

·         Op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of geschorst te zijn van stemrecht;

·         Op het ogenblik van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats hebben in België gedekt door een wettelijk verblijf;

·         Een aanvraag indienen om ingeschreven te worden als kiezer en dit ten laatste op 31 juli 2018.

 

3. Stemmen met een volmacht. Hoe zit het in elkaar?

Indien je in de onmogelijkheid verkeert om persoonlijk te komen stemmen dien je een volmacht te geven aan een andere kiezer. Een formulier voor de volmacht bekom je op de bevolkingsdienst of  vind je op Vlaanderenkiest.be.

Wat zijn de redenen om volmacht te geven en welk attest heb je nodig?

·         Ziekte (doktersattest);

·         Om beroepsredenen in het land of in het buitenland (attest werkgever);

·         Schipper, marktkramer, kermisreiziger (attest burgemeester nodig waaruit blijkt dat betrokkene een van deze beroepen in zijn dossier van het rijksregister staan heeft);

·         Gevangene (attest directie gevangenis);

·         Geloof (attest religieuze overheid);

·         Tijdelijk verblijf buitenland andere dan vakantie (attest werkgever)

·         Tijdelijk verblijf buitenland op vakantie (zie hieronder)

Bij een volmacht voor tijdelijk verblijf in het buitenland wegens vakantieredenen dient er op de bevolkingsdienst een bewijs van de reis voorgelegd worden. In het geval dit niet voorhanden is, dien je een door jouw ondertekende verklaring op eer af te geven. Een attest tijdelijk verblijf wordt afgeleverd na voorlegging van deze stukken. Alle attesten worden bij de volmacht gevoegd. Het attest tijdelijk verblijf in het buitenland kun je tot 13 oktober 2018 verkrijgen.

 

Wie mag met volmacht stemmen?

Iedereen die stemgerechtigd is, kan met volmacht stemmen. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische kiezer als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven, enkel voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opgelet: ieder mag slechts één volmacht hebben.

 

Welke documenten moet je meenemen om met volmacht te stemmen?

Je dient met volmacht te stemmen in het stembureau waar de volmachtgever zich dient aan te bieden.

·         Je eigen oproepingsbrief;

·         De oproepingsbrief van de volmachtgever;

·         Het volmachtformulier dat correct ondertekend is door de volmachtgever en jezelf;

·         Attest aan het volmachtformulier gehecht;

·         Bij afwezigheid wegens plezierreis: het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland.

Meer informatie: Dienst bevolking: Véronique Vermoote – T 058 22 44 40 – E veronique.vermoote@nieuwpoort.be