Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Sport > Stedelijk zwembad > Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1
Het reglement heeft tot doel de veiligheid, de orde, de rust en de hygiëne in het zwembad te bevorderen om op die manier iedereen een prettig verblijf te verzekeren.
Iedereen die het zwembad bezoekt of er gebruik van maakt, dient bijgevolg op de hoogte te zijn van het reglement en dient zich overeenkomstig te gedragen.
Artikel 2
Iedere zwemmer moet zich een geldig toegangsticket aanschaffen, dat op verzoek van het dienstdoend personeel moet kunnen getoond worden. Bij niet-betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding zal een dubbele gebruiksvergoeding moeten betaald worden. Niet-betaling kan de onmiddellijke verwijdering tot gevolg hebben.
Artikel 3
Kinderen beneden 8 jaar die geen 25m brevet hebben, moeten vergezeld worden door een toezichthoudend persoon van tenminste 16 jaar.
Kinderen beneden 8 jaar die een 25m brevet hebben, moeten vergezeld worden door een toezichthoudend persoon van tenminste 14 jaar.

Artikel 4
Alvorens te baden is het stort- en voetbad verplicht. Zeep of shampoo enkel te gebruiken onder de douche. Personen met bevuild lichaam of met huidaandoeningen, worden niet toegelaten in het zwembad.
Artikel 5
De baders zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van het dienstdoend personeel met betrekking tot dit huishoudelijk reglement op te volgen.
Artikel 6
Het is verboden:
*Zich te begeven in de ‘grote diepte’ indien men onvoldoende kan zwemmen, zelfs onder toezicht van een derde persoon. Het toezichthoudend personeel is gemachtigd hierover te oordelen.
*In de zalen of rond het zwembad te lopen of te spelen, zodat de andere badgasten hierdoor hinder ondervinden.
toezichthoudend personeel te gebruiken.
*De reddingstuigen zonder noodwendigheid te gebruiken.
*De stortbaden op een niet-verantwoorde of overbodige wijze te gebruiken.
*Zich te vertonen in een zwempak dat indruist tegen de goede zeden of zich in woord of daad zedeloos te gedragen.
*Buiten het zwembad of kleedlokalen en ligweide rond te lopen in zwempak.
*Te zwemmen met shorts in jeans en/of short tot onder de knie.
*Het gebouw of de voorwerpen te beschadigen door geschrift of door bevuiling.
*Te roken in het zwembad of kleedlokalen.
*Zich toegang te verschaffen tot het zwembad, kennelijk onder invloed.
*De natte zones te betreden met schoeisel.
 

Artikel 7
Dieren worden niet toegelaten in het zwembad,ligweide en alle lokalen van het complex uit hoofde van de volksgezondheid.
Artikel 8
De receptie is gesloten 45 min vóór sluitingstijd. De ontruiming van het bad wordt 15 min voor het sluitingsuur aangekondigd.
Artikel 9
Iedere gebruiker of toeschouwer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijk gerief. Geen enkele klacht in verband met verloren, ontvreemde of beschadigde voorwerpen in het zwembad kan ten laste gelegd worden van het Stad Nieuwpoort, het AGB en het personeel van het zwembad.
Artikel 10
Het AGB,de Stad Nieuwpoort, de beheerder en het personeel van het zwembad kunnen voor geen enkel ongeval in het zwembadcomplex en de onmiddellijke omgeving van het zwembad (park en parking) aansprakelijk gesteld worden, behalve bij materiële gebreken.
Artikel 11
Iedere badgast wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement. Door het aanschaffen van een toegangsticket verbindt hij/zij zich ertoe zich volledig daarnaar te schikken. Het personeel van het zwembad wordt verondersteld te waken over de stipte uitvoering en toepassing van het reglement. Klachten van badgasten zullen door de zwembadbeheerder,het AGB en de Stad Nieuwpoort behandeld worden.
Artikel 12
* Groepen kunnen het zwembad bezoeken. De reservatie is verplicht. Per 35 zwemmers dient er een persoon uit de groep toezicht te houden op de kade.
* Voor scholen en verenigingen die buiten de publieke openingsuren het zwembad wensen te gebruiken, wordt vooraf een gebruiksovereenkomst gemaakt en dient er een eigen redder toezicht te houden.
* Voor scholen en verenigingen die tijdens en buiten de openingsuren het zwembad wensen te gebruiken voor een vaste periode, wordt vooraf een gebruiksovereenkomst gemaakt en dient buiten de openingsuren een eigen redder toezicht te houden.
 

Artikel 13: Ligweide
De ligweide is toegankelijk van 10 uur tot 18u bij mooi weer.
Om van de ligweide naar het zwembad te gaan is een stort -en voetbad verplicht.
Het is verboden:
- Glas te gebruiken.
- Dieren mee te brengen.
- Zich toegang te verschaffen tot de ligweide zonder een geldig toegangsticket voor het zwembad.
- Zich te vertonen in een zwemuitrusting dat indruist tegen de goede zeden of zich in woord of daad zedenloos te gedragen.
- Roken in de zone voor de niet –rokers.
- Met harde ballen te spelen.
- Zich toegang te verschaffen kennelijk onder invloed.
Artikel 14
Voor verlies van sleutel vestiairekast wordt er een vergoeding van 25 euro aangerekend. Voor het verlies van een elektronische toegangskaart wordt er 20 euro aangerekend.
Artikel 15
De zwemtijd bedraagt 1 uur ;het systeem is zodanig ingesteld dat de klanten 2 x 30 min. omkleedtijd hebben. Dus de totale tijd bedraagt 2u. Bij het te laat naar buiten komen (>2u) dient er een nieuw toegangsticket aangekocht te worden. Dit systeem is aanpasbaar naargelang de drukte en de periode. De zwembadbeheerder kan het systeem versoepelen of verstrengen.
Artikel 16
Het is de gebruikers niet toegelaten de hen toegekende uren zonder toestemming van de zwembadbeheerder,het AGB en de Stad Nieuwpoort aan derden af te staan of te onderverhuren.
Artikel 17
Iedere inbreuk tegen de bepalingen van dit reglement van orde kan leiden tot een tijdelijke of definitieve beëindiging van het gebruik van de infrastructuur, zonder enige ingebrekestelling en zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 18
De openingsuren,gebruiksrooster,toegangsprijzen en het huishoudelijk reglement vastgesteld door het AGB/de Stad Nieuwpoort worden uitgehangen aan de kassa van het zwembad. De gebruiksregeling van het zwembad is ook verkrijgbaar aan de kassa en vermeldt de publieke zwemtijden, de sluitingsdagen, de speciale uren, de zwemlessen, het recreatief zwemmen e.a.
 

Artikel 19: Glijbaan
Glijden: is rechtopstaand verboden. Achteruitglijden is eveneens niet toegestaan. Zolang iemand zich nog op de glijbaan bevindt, mag men niet vertrekken. In de baan mogen geen vreemde voorwerpen meegenomen worden. Alle voorwerpen die de baan zouden kunnen beschadigen, zoals ritssluitingen in zwempakken, bepaalde uurwerken en ringen mogen niet gebruikt worden. Landingszone:Na het landen verlaten de zwemmers onmiddellijk de afgebakende landingszone via de trap. Andere personen zijn in de landingszone niet toegestaan, tenzij om kinderen vanuit de afgebakende zone te helpen verwijderen en indien men daarvoor niet voor de glijbaanmonding staat.
- Aanzuigrooster: het afsluiten van de aanzuigrooster is ten strengste verboden.Het is verboden om plankjes of andere materialen mee te nemen op de glijbaan.
Artikel 20: Duikplank
De duikplank is enkel open wanneer de drukte het toelaat. En wanneer er een bordje staat met open. Bij het springen moet er altijd aandacht zijn voor de andere badgasten, zodat er geen ongelukken gebeuren. Men is verplicht om vooruit te springen en niet naar de zijkanten. Het is verboden om plankjes of andere materialen mee te nemen op de duikplank.
Artikel 21: Anti- verdrinkingssysteem
Wanneer er herhaaldelijk misbruik wordt gemaakt van het systeem, kan de redder van dienst in overleg met de zwembadbeheerder de persoon in kwestie uit het zwembad zetten en na herhaalde opmerkingen schorsen voor een aantal weken of maanden.
Artikel 22: Sluitingsdagen
Het zwembad zal gesloten zijn op volgende dagen: 25 december en 1 januari
Artikel 23
De zwembadbeheerder, het AGB en de Stad Nieuwpoort kunnen de toegang tot het zwembad ontzeggen aan personen die zich niet gedragen naar de voorschriften van dit reglement.
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB dd. .
Secretaris                                                                                           De Voorzitter 


Willaert Benoit                                                                                   Crabbe Roland
 

Persberichten