Maatregelen voor winkels

Ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten en die open mogen blijven voor het publiek, oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig het geldende sectorprotocol. Een gids voor de heropening van de handelszaken is van toepassing op alle handelszaken en wordt gepubliceerd op de website van de FOD Economie 

 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels ).

In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare sectorale protocollen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ geplaatst.

In elk geval dienen de veertien algemene minimale regels die voorzien zijn in het ministerieel besluit te worden nageleefd 

1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;

2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon moet worden gegarandeerd behalve voor de beroepen die expliciet zijn opgenomen in het ministerieel besluit;

3. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of vereniging uitsluitend op afspraak werkt;

4. Eén consument wordt toegelaten per 10m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte.

5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;

6. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;

7. Het bedekken van mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;

8. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;

9. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;

10. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

11. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;

12. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;

13. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.

14. Er wordt individueel gewinkeld met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene. Een consument mag evenwel vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact wanneer de onderneming of vereniging op afspraak werkt. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.

Het aanbieden van goederen aan consumenten

De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen hun activiteiten enkel verderzetten via een systeem van bestellen en afhalen, leveren, of via een systeem op afspraak. Desalniettemin, mogen de volgende inrichtingen die in hoofdzaak onder één van de volgende categorieën vallen, geopend blijven voor het publiek:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (maar ook de slagerijen, kaaswinkels, chocolatiers, wijnhandelaars en kruideniers,…);
 • winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten (bijvoorbeeld: drogisterijen); • gespecialiseerde winkels met babyartikelen (bijvoorbeeld: winkels met geboortelijsten,…);
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • kranten- en boekenwinkels;
 • tank- en laadstations en de leveranciers van brandstoffen;
 • telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen; • winkels voor medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de bandagisten, opticiens, gehoorcentra);
 • doe-het-zelfzaken, (zowel met deze met een algemeen als deze met een gespecialiseerd assortiment);
 • tuincentra en boomkwekerijen;
 • bloemen- en plantenwinkels;
 • groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigaren, handwerken en fournituren verkopen;
 • winkels voor schrijf- en papierwaren.

Bovendien kunnen de hierboven genoemde ondernemingen al hun goederen te koop aanbieden, ook die welke geen deel uitmaken van hun hoofdaanbod. De handelszaken die openblijven volgen de regels van het sectorprotocol en de van toepassing zijnde gids die op de website van de bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. In elk geval volgen zij de veertien algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden.

De ondernemingen en verenigingen die niet zijn opgenomen in de voormelde lijst, kunnen hun goederen enkel aanbieden aan consumenten volgens een systeem van bestellen en afhalen of een systeem op afspraak.
Bij het gebruik maken van het systeem van bestellen en afhalen, dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

1. de goederen dienen vooraf te worden besteld;

2. het afhalen van de goederen kan enkel buiten de inrichting;

3. de wachtrijen worden zo georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Bij het gebruik maken van het systeem op afspraak, dienen de volgende regels te worden nageleefd:

1. de veertien minimale regels zoals hierboven beschreven, moeten gerespecteerd worden. Een consument mag evenwel vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden of door het duurzaam onderhouden nauw contact;

2. de consument mag de onderneming of vereniging enkel betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en enkel tijdens dat gereserveerde slot;

3. een maximum van 50 consumenten wordt tegelijkertijd toegelaten in de gebouwen of inrichtingen;

4. in de gebouwen of inrichtingen vinden enkel activiteiten gekoppeld aan het directe verkoopproces plaats; Bijkomende informatie omtrent de systemen van afhaling en de systemen op afspraak is beschikbaar in de gids van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-economische/coronavirus-tips-voor-winkels

Het aanbieden van goederen aan en in huis is verboden (bijvoorbeeld demonstraties van huishoudproducten). Daarentegen is het leveren en plaatsen van vooraf bestelde goederen aan en in huis toegelaten.

Beperkingen op de verkoop van alcoholische dranken

Vanaf 20 uur tot 5 uur ’s morgens is de verkoop van alcoholische dranken verboden in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten). Buiten deze periode kunnen horecazaken alcoholische dranken enkel aanbieden en/of leveren in combinatie met een afhaalmaaltijd.

Nachtwinkels

Onder nachtwinkels wordt verstaan: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding " Nachtwinkel " draagt.

Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur. T

Tankstations 

Tankstations en aangelegen winkels worden niet beschouwd als nachtwinkels en moeten bijgevolg niet sluiten om 22 uur. De verkoop van alcoholische dranken is verboden vanaf 20 uur tot 5 uur ‘s morgens in alle inrichtingen (met inbegrip van automaten).

Toonzalen

Mogen toonzalen geopend zijn?
Winkels die niet zijn opgenomen in de voormelde lijst, mogen hun toonzaal enkel uitbaten via een systeem van bestellen en afhalen of via een systeem op afspraak.