Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn straffen die gemeentes kunnen opleggen als u het gemeentereglement overtreedt. Op die manier kan de gemeente overlast zoals bijvoorbeeld sluikstorten en wildplassenbestraffen. GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan jongeren vanaf 14 jaar. 

Onderstaande feiten worden in Nieuwpoort bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie van 60 euro tot 250 euro. 

Wie legt de gemeentelijke administratieve geldboete op?

De sanctionerend ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad.

Verweer

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 15 dagen zijn verweermiddelen uiteen te zetten per aangetekend schrijven (gericht aan Stad Nieuwpoort, Dienst Veiligheid en Preventie – GAS, Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort). Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Mondeling verweer kan enkel:

 • indien de administratieve geldboete meer dan 60 euro zou bedragen
 • via schriftelijke aanvraag (zie hierboven)

Procedure

 1. De politieagent stelt de feiten vast en neemt die op in een PV (proces verbaal) of de gemeenschapswachter/gemeentelijke vaststeller stelt de feiten vast en neemt die op in een BV (bestuurlijk verslag) en maakt deze over aan de sanctionerend ambtenaar.
 2. De overtreder ontvangt een aangetekende brief met een kopie van dit PV/BV. Hij/zij kan een verweer indienen.
 3. Op basis van de vaststelling en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van 6 maanden (vanaf datum vaststelling) of er al dan niet een GAS wordt opgelegd.

Afvalstoffen en aanbieden huishoudelijk afval

 • Gebruik recyclagepark
 • Sluikstorten
 • Niet naleven tijdstip buitenzetten huisvuil
 • Gebruik niet-reglementaire afvalzakken
 • Afval van huisdieren
 • Kga, grof huisvuil, glas, papier en karton en pmd
 • Reclamedrukwerk
 • Wildplassen

Bezetten openbaar domein

 • Inname openbaar domein zonder vergunning (container, aannemersmateriaal, terrassen, tafels, stoelen, bloempotten enz.)
 • Uitvoeren werken zonder vergunning of machtiging
 • Niet correct afsluiten van werven
 • Onvoldoende (onveilige) ruimte gelaten tussen werf en voetpad, zodat voetgangers op de rijbaan moeten stappen
 • Geen metalen platen gelegd op de voetpaden om deze te beschermen bij werken

Openbare rust, veiligheid, gezondheid en overlast

 • Hoofdstuk 1:  Algemene overlast
 • Hoofdstuk 2: Overlast veroorzaakt van en door private percelen
 • Hoofdstuk 3: Overlast door werken
 • Hoofdstuk 4: Overlast op het openbaar domein
 • Hoofdstuk 5: Strand en duinen
 • Hoofdstuk 6: Geluidsoverlast
 • Hoofdstuk 7: Geurhinder
 • Hoofdstuk 8: Dieren

Schaatsen

Honden

 • Gebruik leiband
 • Verbod bepaalde plaatsen
 • Hondenpoep / Bezit hondenpoepzakjes
 • Muilkorf gevaarlijke honden

Verkiezingsborden

Stilstaan en parkeren

Samenwerkingsovereenkomst De Panne, Koksijde & Nieuwpoort

Tussen de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de inbreuken op stilstaan en parkeren of het negeren van verkeersborden C3 of F103. De Processen-verbaal of bestuurlijke verslagen van inbreuken vastgesteld in De Panne of Nieuwpoort, zullen ook overgemaakt worden aan de sanctionerend ambtenaar van Koksijde.

Samenwerkingsovereenkomst

Protocol