Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn straffen die gemeentes kunnen opleggen als u het gemeentereglement overtreedt. Op die manier kan de gemeente overlast zoals bijvoorbeeld sluikstorten en wildplassenbestraffen. GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan jongeren vanaf 14 jaar. 

Onderstaande feiten worden in Nieuwpoort bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie van 60 euro tot 250 euro. 

Afvalstoffen en aanbieden huishoudelijk afval

 • Gebruik recyclagepark
 • Sluikstorten
 • Niet naleven tijdstip buitenzetten huisvuil
 • Gebruik niet-reglementaire afvalzakken
 • Afval van huisdieren
 • Kga, grof huisvuil, glas, papier en karton en pmd
 • Reclamedrukwerk
 • Wildplassen

Bezetten openbaar domein

 • Inname openbaar domein zonder vergunning (container, aannemersmateriaal, terrassen, tafels, stoelen, bloempotten enz.)
 • Uitvoeren werken zonder vergunning of machtiging
 • Niet correct afsluiten van werven
 • Onvoldoende (onveilige) ruimte gelaten tussen werf en voetpad, zodat voetgangers op de rijbaan moeten stappen
 • Geen metalen platen gelegd op de voetpaden om deze te beschermen bij werken

Openbare rust, veiligheid, gezondheid en overlast

 • Hoofdstuk 1:  Algemene overlast
 • Hoofdstuk 2: Overlast veroorzaakt van en door private percelen
 • Hoofdstuk 3: Overlast door werken
 • Hoofdstuk 4: Overlast op het openbaar domein
 • Hoofdstuk 5: Strand en duinen
 • Hoofdstuk 6: Geluidsoverlast
 • Hoofdstuk 7: Geurhinder
 • Hoofdstuk 8: Dieren

Schaatsen

Verkiezingsborden

Stilstaan en parkeren

Samenwerkingsovereenkomst De Panne, Koksijde & Nieuwpoort

Tussen de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de inbreuken op stilstaan en parkeren of het negeren van verkeersborden C3 of F103. De Processen-verbaal of bestuurlijke verslagen van inbreuken vastgesteld in De Panne of Nieuwpoort, zullen ook overgemaakt worden aan de sanctionerend ambtenaar van Koksijde.

Samenwerkingsovereenkomst

Protocol