Co-creatie onderzoekstraject Kustvisie succesvol afgerond

10
mrt
2023

Het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie van de Vlaamse overheid is succesvol afgerond. Meer dan 90 stakeholders onderzochten de mogelijke alternatieven om onze kust de komende 100 jaar en langer te blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. Op basis van dat onderzoek blijven voor de strandzones nog twee kansrijke alternatieven over: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is (alternatief ‘Ter plaatse’) of op termijn gefaseerd verschuiven richting de zee (gemiddeld 100 meter) (alternatief ‘Zeewaarts’). Voor elk van de vier kusthavens blijven er per haven twee tot vier kansrijke alternatieven over. Deze alternatieven vormen het startpunt om de komende twee jaar een Vlaams strategisch beleidsplan op te maken. 

Voor de kinderen van onze kleinkinderen 
Het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie bouwt verder op het Masterplan Kustveiligheid – dat momenteel in uitvoering is en elke plaats langs onze kust minstens tot een zeespiegelstijging van 30 centimeter (t.o.v. 2000) beschermt. Concrete voorbeelden van maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid zijn de vele strandsuppleties, de al gerealiseerde golfdempende uitbouw in Wenduine in de vorm van zitbanken langs de promenade of de in aanbouw zijnde stormvloedkering in de haven van Nieuwpoort. Dat is voldoende om onze hele kust minstens tot 2050 te beschermen, maar om onze hele kust daarna te beschermen zullen extra maatregelen nodig zijn. Daarom is de Vlaamse overheid in 2021 gestart met dit co-creatie onderzoekstraject.  

Intensief co-creatietraject 
Het afgelopen anderhalf jaar hebben zo’n negentigtal professionele stakeholders succesvol samengewerkt om invulling te geven aan deze kustbescherming op lange termijn. Dat deden ze tijdens een intensief co-creatie onderzoekstraject ondersteund door het consortium Hoogtij(d) met werkbanken en klankbordgroepen waarbij kennis en informatie werd gedeeld en gedachten werden uitgewisseld. Zo werden verschillende beschermingsalternatievengeëvalueerd, afgewogen en verder geoptimaliseerd voor zowel de strand- als de havenzones. Dat maakt dat dit dossier verrijkt werd met inzichten vanuit meerdere hoeken: economie, toerisme, recreatie, natuur, demografie, duurzaamheid …. 

Strandzones: hoog- en laagwaterlijn behouden of verschuiven richting zee 

Van de onderzochte alternatieven voor de strandzones werden enkel de alternatieven ‘Ter plaatse’ en ‘Zeewaarts’ als kansrijk beoordeeld. Bij ‘Ter plaatse’ blijven de hoog- en laagwaterlijn waar ze vandaag zijn. Bij ‘Zeewaarts’ verschuiven ze op lange termijn gemiddeld een honderdtal meter richting zee. De Vlaamse overheid kan beide alternatieven de komende 100 jaar of langer in kleine stapjes uitrollen of net in hele grote stappen. Het alternatief ‘Zeewaarts’ lijkt meer kansen dan het alternatief ‘Ter plaatse’ te bieden, omdat het een optie is om op lange termijn aan al onze stranden opnieuw duinen te creëren én de huidige strandbreedte te behouden en op vele plaatsen zelfs licht te verbreden.  

In beide alternatieven zal wellicht vóór 2060 minstens een eerste ophoging en verbreding aan onze dijken en duinen ter hoogte van De Haan-Wenduine nodig zijn. Daarna zullen wellicht de dijken en duinen in Oostende aangepast moeten worden. De komende jaren zal dit verder in detail onderzocht worden.

Over het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie 
Met het co-creatie onderzoekstraject Kustvisie onderzocht de Vlaamse overheid samen met alle stakeholders hoe we onze kust blijvend beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging op lange termijn. Om hiervoor de nodige ruimte tijdig te vrijwaren en omdat de tijd om sommige grote beschermingsmaatregelen uit te voeren tien tot twintig jaar kan bedragen, zijn het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust in november 2021 gestart met een co-creatie onderzoekstraject om onze kustbescherming op nog langere termijn vorm te geven. Vertegenwoordigers van federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, van de havenbedrijven en van alle relevante middenveldorganisaties werken samen aan de totstandkoming van een gedragen en inhoudelijk goed uitgewerkte Kustvisie.

Meer weten? Surf naar www.kustvisie.be.