Aanvraag signalisatiemachtiging

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Aanvraag signalisatiemachtiging voor werken en/of inname openbaar domein volgens art. 78 van de wegcode.
Let op: Facturatie zal gebeuren volgens het belastingreglement inname openbaar domein bij bouwwerkzaamheden

Gegevens van de aanvrager

Gegevens van de bouwheer / opdrachtgever

Gegevens van de hoofdaannemer, verhuisfirma of leverancier

Aard van de werken

Duid de juiste gegevens aan. *
Gewenste bezetting op het openbaar domein *

Adres van de werkzaamheden

Het betreft een: *
Startdatum en uur: *
Eindatum en uur: *
Extra optie. Aan te kruisen indien van toepassing.
Parkeerverbod:
(**) Kan enkel worden aangevraagd door een particulier. Voor het plaatsen van de borden wordt een retributie aangerekend van 60,00 EUR.

De aanvrager heeft kennis genomen van onderstaande algemene voorwaarden:

 • WEGCODE Artikel 78. Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
  78.1.1 Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert.
  Wanneer verkeersbroden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven: door de Minister tot wiens bevoegdheid het beheer van de autosnelwegen behoort of door zijn gemachtigde, zo het een autosnelweg betreft; door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg betreft.
 • 78.2. De verkeersbelemmeringen moeten worden gesignaleerd:
  • hetzij door de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, wanneer het een belemmering betreft die niet te wijten is aan de daad van een derde;
  • hetzij door hem die de belemmering in het leven geroepen heeft.
 • Ingeval deze laatste in gebreke blijft, neemt de overheid die het beheer van de openbare weg heeft, deze verplichting op zich; de kosten die hieruit voorvloeien kunnen door die overheid teruggevorderd worden van de in gebreke gebleven persoon.
 • Voor de bezetting van het openbaar domein langs gewestwegen wordt een bijkomende retributie geheven door het Vlaamse Gewest.
 • De aanvrager gaat akkoord met de voorwaarden gesteld in het raadsbesluit dd. 7 november 2019 houdende politieverordening inzake het privatief gebruik van de openbare weg maken en het raadsbesluit dd. 17 december 2020 houdende de belasting op het innemen van het openbaar domein bij bouwwerkzaamheden aanslagjaar 2021 - 2025.
 • Deze aanvraag ontslaat de aanvrager niet van de verplichting de vergunning aan te vragen in toepassing van het decreet op de ruimtelijke ordening, vb. voor het plaatsen van verkoopsburelen,… of van de aanvragen aan hogere besturen.
 • Voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden en de administratieve afhandeling wordt een retributie van 60,00 EUR aangerekend door middel van facturatie van de Stad Nieuwpoort aan de aanvrager.
 • Ik neem kennis dat een aanvraag voor het plaatsen van parkeerverbodsborden in een zone waar het betalend parkeren van toepassing is, het Parkeerbedrijf Nieuwpoort NV een retributie zal vragen. Deze wordt gelijkgesteld aan de tarieven die bepaald werden in het retributiereglement ‘betalend parkeren’. Voor deze betaling zal een factuur opgemaakt worden door Parkeerbedrijf Nieuwpoort NV.
 • Deze aanvraag dient ten minste 14 dagen op voorhand te worden aangevraagd.

Facturatiegegevens

voor het plaatsen parkeerverbod door de stad (verplicht in te vullen indien de parkeer- verbodsborden door de stad geplaatst worden)

Verklaring op eer: *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.